Menu

O škole

 

História školy

Ak chceme písať o histórii Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, ktorá si                 1. septembra 2014 pripomenula 30.výročie svojho vzniku, musíme povedať, z akých subjektov škola získala súčasný charakter (SOU nábytkárske, SPŠ), nakoľko každý z nich prešiel svojou vlastnou cestou.
História školy sa úzko spája s dejinami mesta na rieke Hornád a tiež s históriou učňovského školstva na Spiši.  Výchova a vzdelávanie učňovskej mládeže v Spišskej Novej Vsi má bohatú tradíciu. Preto môžeme konštatovať, že história školy siaha až do roku 1947, keď bola zriadená Samostatná učňovská škola

V školskom roku 1949/50 boli Obvodné učňovské školy premenované na Základné odborné školy a potom na Učňovské školy miestneho hospodárstva, v roku 1960 bola škola premenovaná na Učňovskú školu. O dve desaťročia ju premenovali na Stredné odborné učilište a 1.09.1984 ho rozdelili na Stredné odborné učilište stavebné a Stredné odborné učilište obchodné.

Samostatné Stredné odborné učilište stavebné v Spišskej Novej Vsi teda vzniklo 1.09.1984.                V tomto období malo SOU stavebné 728 žiakov a 69 pedagogických pracovníkov. Medzníkom v histórií školy bolo jej presťahovanie  z  nájomných priestorov cirkvi v centre mesta do vlastnej budovy na Markušovskej ceste  4 od  1.09.1999. K  1.09.2001 v rámci racionalizácie siete došlo k výmene odborov  medzi školami SOU stavebné a SOU nábytkárske. Z SOU stavebného odišli po dlhých rokoch krajčírske odbory a opačným smerom putovali odbory elektrotechnického zamerania najmä štvorročný študijný odbor Mechanik elektrotechnik. K  1.09.2008  pribudli učebné odbory krajčírskeho zamerania a dvojročný odbor spracúvanie dreva. Od tohto dátumu nám pribudli aj dielne na ulici Ing. Kožucha 9, kde ostali krajčírske odbory a vybudoval sa nový kadernícky salón. K 29.02.2008 na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že škola zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ EN ISO 9001:2000 v odbore Výchovno – vzdelávacia činnosť. 

K 1.09.2008 sa zmenil v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z.z.   názov školy na Stredná odborná škola . V školskom roku 2008/2009 sme sa presťahovali z priestorov dielní na Radlinského ulici do priestorov dielní na Drevárskej ulici. Od 1.09.2009 sme začali s výučbou týchto odborov: kozmetik /štvorročný študijný odbor/, manikér pedikér /trojročný učebný odbor/, manažér predaja a prevádzky autoservisu /dvojročný študijný odbor nadstavbového štúdia/ - partnerstvo v projekte ŠIOV. V máji 2010 sme v priestoroch dielní na ulici Ing. Kožucha otvorili kozmetický salón.

           V školskom roku 2012/2013  boli zaradené do siete SŠ – SOŠ Markušovská cesta 4 študijné odbory Strenej priemyselnej školy na Markušovskej ceste 2: elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, geodézia, kartografia a kataster, staviteľstvo, polytechnika, geológia, geotechnika a environmentalistika.  Cieľom SOŠ je pokračovať vo víziách získaných škôl a to znamená vybudovať modernú, dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu, orientovanú na žiaka, podporujúcu jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjajúce kľúčové kompetencie. Vzdelávanie žiakov je zamerané na skutočnosť, aby žiaci získavali operačné poznatky a nie deklaratívne, čo si vyžaduje, aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese využívali nové metódy a formy práce.    

            Cieľom SOŠ Markušovská cesta  4, Spišská Nová Ves je kvalita školy a v nej prebiehajúci      kvalitný vyučovací proces. Cieľom je vybudovať modernú, dobre organizovanú a úspešnú školu orientovanú na žiaka podporujúcu jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjajúce kľúčové kompetencie v rámci regiónu Spiš.       V záujme napĺňania svojej vízie prijala škola politiku kvality, ktorá  vychádza z koncepcie rozvoja školy a smeruje k naplneniu strategického plánu školy a  k vytváraniu profilu absolventa školy.  Kladieme si za cieľ viesť školu k trvalému rozvoju. Zaväzujeme sa plniť požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, plniť požiadavky kladené na trvalé zlepšovanie kvality.Víziu školy sme  zhrnuli do  akronymu:

Výchova SOŠ SNV mladého človeka

Výchova

S     spoločnými silami

O      obstarať prípravu v priateľskom prostredí

Š     šťastného

S     sebavzdelávania a sebareflexie schopného

N    nádej nestrácajúceho

V    všestranne vzdelaného

S  →   spoločnými silami (spolupráca: škola, žiaci, rodičia, odberatelia absolventov –  firmy; požiadavky partnerov sa zisťujú systematicky a pravidelne),      

O →  obstarať prípravu v priateľskom prostredí (zaistiť priaznivú klímu školy, zabrániť ponižovaniu jednotlivca - šikanovaniu),

Š  →   šťastného (orientovať sa  na minimalizovanie používania drog, na zmysluplné využívanie voľného času),

S  →   sebavzdelávania a sebareflexie schopného (otvárať študentom cestu ku kvalite svojho života),

N  →   nádej v budúcnosť nestrácajúceho ( pomáhať im pri začleňovaní sa do života v budúcnosti),

V  →   všestranne vzdelaného (napĺňať všeobecné ciele výchovy, rozvíjať kľúčové kompetencie).

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria