Menu

O škole

 História školy

             Stredná odborná škola na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi sa môže pochváliť bohatou históriou a zároveň aj skutočnosťou, že aj napriek podceňovanému spoločenskému významu stredného odborného školstva má svoje opodstatnené miesto v rámci SŠ v meste. Vo svojej štruktúre má širokú škálu učebných, študijných aj nadstavbových odborov, ktoré odrážajú požiadavku absolventov na trhu práce.

Samostatná učňovská škola v Spišskej Novej Vsi bola zriadená 1.09.1947. V školskom roku 1949/50 boli Obvodné učňovské školy premenované na Základné odborné školy a potom na Učňovské školy miestneho hospodárstva, v roku 1960 bola škola premenovaná na Učňovskú školu. O dve desaťročia ju premenovali na Stredné odborné učilište a 1.09.1984 ho rozdelili na Stredné odborné učilište stavebné a Stredné odborné učilište obchodné. Samostatné Stredné odborné učilište stavebné v Spišskej Novej Vsi teda vzniklo 1.09.1984. V tomto období malo SOU stavebné 728 žiakov a 69 pedagogických pracovníkov. Od 1.01.1991 získalo SOU stavebné v Spišskej Novej Vsi právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Medzníkom v histórií školy bolo jej presťahovanie z  nájomných priestorov cirkvi v centre mesta do vlastnej budovy na Markušovskej ceste č. 4 od  1.09.1999. K  1.09.2001 v rámci racionalizácie siete došlo k výmene odborov  medzi školami SOU stavebné a SOU nábytkárske. Z SOU stavebného odišli po dlhých rokoch krajčírske odbory a opačným smerom putovali odbory elektro zamerania najmä štvorročný študijný odbor Mechanik elektronik. K  1.09.2008 v rámci ďalšej racionalizácie stredných škôl v  Košickom kraji bola zrušená Spojená škola, Markušovská cesta č.2, Spišská Nová Ves a na SOUs pribudli učebné odbory krajčírskeho zamerania a dvojročný odbor spracúvanie dreva. Od tohto dátumu nám pribudli aj dielne na ulici Ing. Kožucha 9, kde ostali krajčírske odbory a vybudoval sa nový kadernícky salón. K 29.02.2008 na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že škola zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ EN ISO 9001:2000 v odbore Výchovno – vzdelávacia činnosť.  K 1.09.2008 sa zmenil v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ ž.245/2008 Z.z.   názov školy na Stredná odborná škola . V školskom roku 2008/2009 sme sa presťahovali z priestorov dielní na Radlinského ulici do priestorov dielní na Drevárskej ulici. Od 1.09.2009 sme začali s výučbou týchto odborov: kozmetik /štvorročný študijný odbor/, manikér pedikér /trojročný učebný odbor/, manažér predaja a prevádzky autoservisu /dvojročný študijný odbor nadstavbového štúdia/ - partnerstvo v projekte ŠIOV. V máji 2010 sme v priestoroch dielní na ulici Ing. Kožucha otvorili kozmetický salón.

           V školskom roku 2012/2013 na základe rozhodnutia zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bola Stredná priemyselná škola na Markušovskej ceste 2 v Spišskej Novej Vsi vyradená zo siete stredných škôl a všetky študijné odbory boli zaradené do siete SŠ – SOŠ Markušovská cesta 4. Od tohto školského roka pribudli študijné odbory: elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, geodézia, kartografia a kataster, staviteľstvo, polytechnika, geológia, geotechnika a environmentalistika a posledný ročník technické a informatické služby v baníctve a geológií.

      Cieľom SOŠ bolo pokračovať vo víziách oboch škôl a to znamená vybudovať modernú, dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu, orientovanú na žiaka, podporujúcu jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjajúce kľúčové kompetencie. Vzdelávanie žiakov je zamerané na skutočnosť, aby žiaci získavali operačné poznatky a nie deklaratívne, čo si vyžaduje, aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese využívali nové metódy a formy práce.            

            SOŠ zabezpečuje v súčasnosti komplexnú výučbu pre 635  žiakov denného štúdia, 115 žiakov externého štúdia v 28 študijných a učebných odboroch, ktorých výchovu zabezpečuje 74 pedagogických a odborných zamestnancov.

Touto novou skutočnosťou sa zmenila SOŠ ktorá pripravuje žiakov nielen na výkon odborných robotníckych činností, ale aj na výkon stredných technických kádrov, zabezpečuje taktiež rekvalifikáciu pracovníkov, odborný výcvik a praktické vyučovanie. Absolventi sú teda pripravení na výkon odborných činností v jednotlivých odboroch, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria