Menu

Naše projekty

1. Projekt - LEONARDO DA VINCI

Rok 2011

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves

                                                                  

„Do tretice všetko dobré!“

 

            V rámci projetku „Do tretice všetko dobré!“ absolvovali šiesti žiaci Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi pracovnú stáž v zahraničí. Pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Olejníka získavali počas troch týždňov nové zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Odborná stáž sa uskutočnila v partnerskej Střední odborní škole PRAKTIK, s.r.o. Horní Benešov v Českej republike a bola zameraná na prácu so zatepľovacím systémom.

            Projekt nadviazal na predchádzajúce dva projekty z rokov 2010 a 2009 pod názvom „Za novými skúsenosťami do EÚ“ a „Pre nové skúsenosti hranice neexistujú“. V našej Strednej odbornej škole sa každoročne snažíme vytvoriť pre takmer 800 žiakov v dennom a externom štúdiu tie najlepšie podmienky pre vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Našich žiakov pripravujeme v 22 učebných a študijných odboroch, ktorými sú: murár, maliar, tesár, montér suchých stavieb, inštalatér, strechár, stavebná výroba, stavebníctvo, autoopravár, strojárska výroba, strojárstvo, mechanik - elektrotechnik, elektromechanik - silnoprúdová technika, elektrotechnika, krajčírka - dámske odevy, výroba konfekcie, odevníctvo, kaderník, kozmetik, vlasová kozmetika, manikér - pedikér, starostlivosť o ruky a nohy. Škola poskytuje možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie, teda výučný list aj maturitné vysvedčenie.

            Okrem teoretického a odborného vzdelávania pripravujeme aj projekty, ktoré umožňujú žiakom nadobudnúť širšie vedomosti, praktické zručnosti a skúsenosti aj mimo vyučovacieho procesu. Vyššie uvedený projekt je jedným z nich. Na jeho realizáciu sme získali grant v rámci Programu celoživotného vzdelávania a jeho podprogramu Leonardo da Vinci – Mobility.

            Podľa slov našich českých partnerov predviedli naši žiaci skutočné remeselné majstrovstvo. Počas pracovnej stáže si nacvičili zhotovovanie termofasády na cvičnej stavbe – bytovom dome v Hornom Benešove. Naši žiaci počas stáže nielen praxovali, ale českí partneri im umožnili aj bohaté kultúrne a športové vyžitie. Cestovali a spoznávali krásy celého kraja, chodili na výlety, za historickými pamiatkami, navštívili významné pamiatky aj športoviská. O ich pobyte boli spracované aj príspevky v miestnych novinách a televízii.

            Podľa slov samotných účastníkov projektu boli tri týždne strávené v partnerskej škole nielen veľkým prínosom pre ich odbornosť, ale aj obrovským zážitkom na celý život. V praxi sa tak napĺňa poslanie Programu celoživotného vzdelávania, ktorý podporuje práve vzájomné výmeny a projekty v oblasti vzdelávania.

            Dobrými referenciami, ktoré žiaci a pedagógovia budú šíriť na základe účasti v mobilite, predpokladáme aj zatraktívnenie štúdia na našej škole pre ďalších potenciálnych žiakov z radov končiacich ročníkov základných škôl v budúcich rokoch.

 

Rok 2010

Za novými skúsenosťami do EÚ“,

           Stredná odborná škola na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi je typ školy, ktorá pripravuje viac ako 800 žiakov v dennom a externom štúdiu na výkon odborných robotníckych činností. Zabezpečujeme prípravu v profesiách stavebných, (murár, maliar, tesár, montér suchých stavieb, inštalatér, strechár, stavebná výroba, stavebníctvo), strojárskych (autoopravár, strojárska výroba, strojárstvo, manažér predaja a prevádzky automobilového priemyslu), elektrotechnických (mechanik elektrotechnik, elektromechanik - silnoprúdová technika, elektrotechnika), odevných (krajčírka - dámske odevy, výroba konfekcie, odevníctvo) a v profesiách pre služby (kaderník, kozmetik, vlasová kozmetika, manikér - pedikér, starostlivosť o ruky a nohy).  Škola poskytuje možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie, teda výučný list aj maturitné vysvedčenie.

            V roku 2010 naša škola opätovne požiadala o grant v rámci Programu celoživotného vzdelávania a jeho podprogramu Leonardo da Vinci na podporu mobilitného projektu s názvom „Za novými skúsenosťami do EÚ“, ktorý nadviazal na úspešný projekt z minulého roka 2009. V rámci predchádzajúceho mobilitného projektu Leonardo da Vinci pod názvom "Pre nové skúsenosti hranice neexistujú" sme  spolupracovali so súkromnou Střední odborní školou PRAKTIK, s.r.o. z Českej republiky, ktorá je dlhodobým partnerom našej školy a v ktorej každoročne nadobúda odborné vzdelanie v úzkom kontakte s praxou viac ako 220 žiakov. Žiaci získavajú svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v menších skupinách, kde sa pripravujú na výkon odborných stavebných činností a pomocnej zdravotnej starostlivosti. Škola zabezpečuje prípravu najmä v odboroch, ktoré sú najviac žiadané na trhu práce, ako sú študijný odbor manažment v stavebníctve a učebné odbory murár, stolár, tesár, maliar a ošetrovateľské práce.

            Keďže minuloročný projekt bol veľkým prínosom, na základe tejto skutočnosti sme sa rozhodli naďalej pokračovať v spolupráci aj v rámci nového projektu a pripraviť obsahovú nadstavbu na doteraz získané skúsenosti.

            Hlavným cieľom projektu Za novými skúsenosťami do EÚ“ je podpora kvality a inovácie v oblasti profesijného vzdelávania žiakov našej strednej odbornej školy. Špecifickým cieľom je zlepšenie zručností, rozšírenie vedomostí a schopností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, ktoré nie je možné v dostatočnom rozsahu získať v rámci odbornej praxe priamo v našej škole ani u našich partnerov - podnikateľských subjektov, u ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax. Konkrétne ide o nové technológie používané pri zatepľovaní budov. Práve s týmto typom technológií má dobré skúsenosti naša partnerská škola.       Uvedomujeme si, že v súčasnom období globálnej hospodárskej krízy, ktorá výrazne postihuje aj oblasť stavebníctva, môžeme predpokladať, že na trhu práce sa uplatnia len tí najlepší odborníci, ktorí vedia ponúknuť viac ako je bežné.

Mobilitnej výmeny sa v dňoch 3. – 23. októbra 2010 zúčastnili šiesti žiaci 2. a 3. ročníka našej školy, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie v stavebnom priemysle v rámci učebných odborov murár, resp. montér suchých stavieb. Keďže žiaci už ovládajú stavebné pracovné postupy podľa učebných osnov uvedených odborov a zásady bezpečnosti práce, v rámci výmeny v zahraničí sme im umožnili rozšírenie ich zručností a odbornej zdatnosti najmä v oblasti takých nových technológií a metód práce, s ktorými nemajú možnosť zoznámiť sa v našich podmienkach. Účasť na mobilite bola súčasťou odbornej praxe vykonávanej na materskej škole, zároveň aj akousi nadstavbou na už doteraz získané schopnosti. V dňoch 18. – 19. októbra t.r. navštívilo partnerskú školu v rámci monitoringu projektu aj vedenie našej školy. Na stretnutí zhodnotili zástupcovia škôl doterajšiu spoluprácu a prerokovali možnosti na jej ďalšie rozšírenie v budúcich rokoch.

            Očakávané výstupy projektu, ktorými sú zvýšenie odbornej spôsobilosti vo svojom odbore, zlepšenie komunikačných schopností, jazykových kompetencií a rozšírenie všeobecného prehľadu vo svojom odbore a celkového spoločenského prehľadu sa nám úspešne podarilo naplniť. Vzhľadom k zvyšujúcej sa jazykovej bariére medzi Čechmi a Slovákmi najmä vo vekovej kategórii detí a mládeže, prispela táto mobilita aj k zblíženiu sa mladej generácie medzi týmito dvoma kultúrne, jazykovo i  mentálne najbližšími národmi v rámci Európskej únie. Zároveň mali žiaci v rámci mobility možnosť získať základné poznatky z platnej legislatívy v oblasti stavebníctva v Českej republike, čo môže byť pre nich prínosom v prípade, že sa po skončení školy rozhodnú zamestnať sa v rámci voľného pohybu pracovných síl práve v tejto krajine.

            Dobrými referenciami, ktoré žiaci a pedagógovia budú šíriť na základe účasti v mobilite, predpokladáme aj zatraktívnenie štúdia na našej škole pre ďalších potenciálnych žiakov z radov končiacich ročníkov základných škôl v budúcich rokoch.

 

                                                                                  Ing. Renáta Kopaničáková                                                                                                  koordinátorka projektu

 

FOTODOKUMENTÁCIA

 

 

 

 Záväzok parnerstva ku kvalite stáži. Súbor na stiahnutie: VI_Zavazok_partnerstva_ku_kvalite_stazi.doc

O našich žiakov sa písalov novinách SPIŠSKÝ KORZÁR článok zo dňa 2.11.2010 : clanok_korzar.doc

                                                                                                                                                     na internete : http://korzar.sme.sk/c/5620148/studenti-sa-priucali-zateplovaniu-budov.html

 

Rok 2009

FOTOGALÉRIA

 

 Písali o naších žiakov v novinách:

České noviny: Bruntálsky región zo dňa 20.október 2009 : cz.doc

České noviny: Bruntálsky región zo dňa 27.október 2009 : cz1.doc

Noviny: Spišský korzár zo dňa 31.10.2009 : spiskorzar.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria