Menu

Názov Skratka
Adaptácie a rekonštrukcie stavieb ADR
Administratíva a korešpodencia ADK
Aktualizácia geodetických informácií AGI
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná výpočtová technika APT
Architektúra ARC
Automatizácia AUT
Automatizácia a riadenie ARA
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automatizácia zobrazovacích prác AZP
Automobilová technika a technológia ATN
Automobily AUO
Cvičenia z deskriptívnej geometrie CDG
Cvičenia z ekonomiky CCK
Cvičenia z elektrotechniky CEL
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z odevnej technológie COT
Cvičenia z pozemkového práva CPW
Cvičenia z pozemného staviteľstva CNS
Cvičenia zo staviteľstva CSD
Cvičná firma CFA
Číslicová technika CIS
Dejepis DEJ
Dermatológia DRT
Deskriptívna geometria DEG
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Diaľkový prieskum Zeme PZD
Družicová geodézia DRG
Ekológia EKL
Ekonomická informatika EKI
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia v odbore ECB
Ekonomika EKO
Ekonomika a riadenie EKR
Elektrické merania ELR
Elektrické rozvody budov ERB
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektroenergetika EEN
Elektronické zariadenia ELZ
Elektronika ELE
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické materiály EOT
Elektrotechnické meranie EMR
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnológia ELG
Energetika ENR
Enviromentalistika ENI
Estetická a výtvarná výchova ETE
Etická výchova ETV
Fotogrametria FOT
Fyzika FYZ
Geodetické výpočty GEV
Geodézia GED
Geografia GEG
Geoinformatika GIF
Geológia GEO
Geologický výskum a prieskum GVR
Geotechnika GTE
Grafické systémy GRS
Grafický softvér v odbore GSO
História automobilizmu HIA
Chémia CHE
Informatika INF
Kartografia KAR
Komunikácia KMU
Komunikačné technológie KTO
Konštrukcia strihov KST
Manažment a marketing MAM
Manažment práce logistu MPL
Manažment práce prijímacieho technika MMP
Mapovanie MAP
Matematika MAT
Materiály MTE
Merania na elektrotechnických zariadeniach MIZ
Móda a štýl MSL
Modelovanie 3D MD3
Modelovanie odevov OMO
Náboženská výchova NBV
Nechtový dizajn NTD
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odevná výroba OEV
Odevné materiály OVN
Odpadové hospodárstvo ODY
Ochrana životného prostredia OZE
Organizácia odevnej výroby ORG
Organizácia služieb OSL
Ortopédia ORD
Plynárenstvo PNS
Počítačová grafika POG
Podnikanie a marketing PDF
Pozemkové právo PZW
Pozemné staviteľstvo PST
Prax PXA
Prestavby budov PRB
Prevádzka servisu a predaja automobilov PZX
Príprava stavieb PIB
Prístroje a zariadenia PAZ
Programové vybavenie počítačov SWW
Psychológia práce PSP
Psychológia práce a trhu PPU
Rádioelektrotechnika RAA
Rozvod elektrickej energie REE
Rozvoj elektroenergetiky ROE
Ruský jazyk RUJ
Sanácia a rekultivácia územia SIU
Silnoprúdové zariadenia SIZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spracúvanie dreva SDR
Správanie Spr
Stavebná mechanika SME
Stavebná výroba SAV
Stavebné konštrukcie STK
Stavebné materiály STL
Stavebné stroje STS
Staviteľstvo SVI
Strojárska technológia STT
Strojárska výroba STV
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Strojové zariadenia STR
Ťažba a spracovanie kameňa TSK
Technická grafika TEG
Technická mechanika TNI
Technické kreslenie TCK
Technické merania TIC
Technické vybavenie počítačov HWW
Technológia TEC
Technológia montáže a opráv TOO
Technológia stavieb TLO
Telesná a športová výchova TSV
Tovaroznalectvo TOV
Tunelárstvo TUN
Tunely a mosty TUM
Tvorba a ochrana životného prostredia TOZ
Účtovníctvo UCT
Úžitková technika UTA
Úžitkové výtvarníctvo UZI
Vlasová a pleťová kozmetika VLK
Vlasová kozmetika VLS
Výkonová elektronika VYE
Vykurovanie VYN
Výpočtová technika VYT
Výpočtová technika v odbore VTO
Výroba konfekcie VKF
Využitie elektrickej energie VYU
Zakladanie stavieb ZKS
Základy ekológie a environmentalistiky ZEA
Základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel ZEA
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy logistiky ZAL
Základy prenosu informácií ZPF
Základy programovania ZAP
Základy stavieb ZKS
Základy staviteľstva ZAS
Základy strojárstva ZLR
Zdravoveda ZDR

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria