Menu

GEOLÓGIA, GEOTECHNIKA A ENVIRONMENTALISTIKA

Študijný odbor:  2157 M

Zameranie: výkon technicko-hospodárskych funkcií pre oblasť geológie, geotechniky a environmentalistiky ale aj pre  ostatné odvetvia hospodárstva.

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Odborne kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti environmentalistiky, geológie, podzemných stavieb, baníctva a geotechniky

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Profilovanie absolventov  so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie technických a výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa  pre prácu v nových výrobných  odvetviach v závislosti od trhu práce, pre uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo sfére geológie, baníctve, v podzemnom stavebníctve. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť geológie, geotechniky, baníctva, environmentalistiky, ekológie, sanácií lokalít a krajiny po ukončení ťažby úžitkových nerastov.Absolvent môže po ukončení štúdia pracovať na pozíciách ako technicko-hospodársky zamestnanci v štátnej aj súkromnej, manažéri v oblasti prípravy, riadenia, výkonu a kontroly činností súvisiacich s podzemnými prácami, pri výstavbe podzemných diel, environmentalistiky vo sfére využívania a ochrany nerastného bohatstva.

 

Učebný plán: Geológia, geotechnika a environmentalistika

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria