Menu

STROJÁRSTVO

Učebný odbor: 2487 H 01

Zameranie: autoopravár mechanik

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent trojročného učebného oboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve, kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Ďalší rozvoj absolventov  je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu.

 

     Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel.

     Vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Pri práci s vozidlom a pomôckami je schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku.

     Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore, štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri štandardných opravách cestných motorových vozidiel.     

     Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci  schopní uplatniť sa pri opravách, obsluhe a údržbe, v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu  podľa príslušného odboru.

Učebný plán: Autoopravár - mechanik

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria