Menu

Informácie

Výchova a vzdelávanie sa v školách podľa školského zákona (Zákon 245/2008Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
§ 54 ) organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia.

Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná.

Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom.

Toto vzdelávanie je v podmienkach našej školy rozpracované v internom predpise a pre študenta tohto vzdelávania platia tieto povinnosti:

 1. Žiak musí okrem samoštúdia absolvovať aj osobné konzultácie
 2. Žiak komunikuje s vyučujúcim aj prostredníctvom emailu
 3. Žiak je povinný sa na konzultácie alebo skúšky prihlásiť podľa rozpisu vždy v pondelok pred termínom skúšky alebo konzultácií do 15.00 hod. u Ing. Brezinovej na čísle 053/4461319 alebo 053/4462923
 4. Žiak v prípade neúčasti na prihlásenom termíne konzultácií či skúšky je povinný sa najneskôr do 14.00 hod. v daný deň ospravedlniť
 5. Žiak pri prvom stretnutí dostane rozpis skúšok a konzultácií, termíny sú nemenné.

  Podmienky dištančného externého štúdia

  ·         Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom konzultácií a korešpondencie (e-mailom), pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom.

  ·         V prípade konzultácií ide o priamy kontakt medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom a počet konzultácií závisí od samotných aktérov vzdelávania a pre podmienky v našej škole platí, že sa samostatne študujúci žiak musí zúčastniť aspoň jednej konzultácie za polrok školského roka (do 20 januára za prvý polrok a do 30. apríla za druhý polrok ) .

  ·         Ak žiak vykonáva rozdielové skúšky za nižší ročník platí,  že rozdielové skúšky musí vykonať do 20. januára v členení za prvý a druhý polrok.

  ·          Vzdelanie získané takouto formou je rovnocenné s dennou formou vzdelávania. Vedomosti a zručnosti získané takouto formou štúdia sú preverované skúškou pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenuje riaditeľ školy.

  ·         Forma skúšky a hodnotenia vedomostí je v kompetencii predmetových komisií, t.z., že každá PK si na svojom zasadnutí musí presne vymedziť podmienky hodnotenia vzdelávania v externej forme štúdia.

  ·         SOŠ vyžaduje pri organizácii takejto formy štúdia, aby boli splnené tieto podmienky:

  - požadované vstupy vzdelávania ( uchádzači so vzdelaním, ktoré poskytovala ZŠ, uchádzači s úplným stredným odborným vzdelaním, alebo so stredným odborným vzdelaním, vysokoškolským vzdelaním),

  - realizácia kontaktu žiak – učiteľov (konzultácie a e-mailová korešpondencia),

  - súpis požadovaných prác (ročníkové práce, referáty, prezentácie a pod.),

  - ústne a písomné odpovede,

  - obhajoba prezentácií a jednoduchých projektov,

  - kritéria a spôsob hodnotenia jednotlivých výstupov.

   

  ·         Každý žiak, ktorý bude absolvovať túto formu štúdia bude s podmienkami oboznámený na úvodnom stretnutí uchádzačov o externú formu štúdia, ktoré sa koná v prvej dekáde mesiaca september. Presný rozpis výstupov z tejto formy vzdelávania pre jednotlivé vyučovacie predmety je súčasťou vnútornej smernice školy.

  ·         Vzdelávaniu touto formou predchádza prijímacie konanie t.z. žiak podáva na riaditeľstvo žiadosť o prijatie v dvoch termínoch: do 31.5. alebo výnimočne do 31.7. v danom roku

  ·         Na základe predložených pedagogických dokumentoch o získanom vzdelaní riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka a zaradení do ročníka.

  ·         Podmienky praktického vyučovania sú vyšpecifikované na prvom stretnutí externých žiakov v členení podľa odboru.

   

  Priebeh externého štúdia

  §  externí žiaci v každom školskom roku sú zaradení do tried podľa príslušných učebných a študijných odborov a ročníkov na základe rozhodnutia riaditeľa školy,

   

  §  riaditeľ školy vypíše na začiatku školského roku pre žiakov externého štúdia     termíny skúšok a konzultácií

  §  termíny skúšok a konzultácií riaditeľ  školy určil na deň štvrtok v čase od 14.00 - 18.00 hod.,

  §  žiaci externého štúdia sú skúšaní komisionálnymi skúškami v zmysle platnej legislatívy,

  §  žiaci sa na skúšku a na konzultáciu prihlasujú 3 pracovné dni vopred,

  §  skúšobné komisie pre komisionálne skúšky vymenuje riaditeľ školy a sú najmenej trojčlenné . Skladajú sa z predsedu  a dvoch členov  s aprobáciou pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet,

  §  v prípade hodnotenia skúšky s prospechom nedostatočný, je externý žiak povinný túto skúšku opakovať v náhradnom termíne určenom  riaditeľom školy,

  §  žiak musí byť klasifikovaný  z určených predmetov v prvom  aj v druhom polroku,

  §  ak žiak z niektorého predmetu neabsolvuje skúšku v prvom klasifikačnom období (bude z tohto predmetu v  polročnej klasifikácií neklasifikovaný) dodatočne musí byť klasifikovaný do konca apríla príslušného školského roku aj za prvý polrok,

  §  žiak je povinný všetky predpísané skúšky pre určenú dobu trvania externého štúdia úspešne ukončiť najneskôr do 15. mája príslušného školského roku,

  §  ak žiak nevykonal určené skúšky do 15. mája príslušného školského roku najviac z 2 predmetov, alebo bol hodnotený  známkou nedostatočný z najviac 2 predmetov,  môže požiadať o opravnú skúšku, ktorú vykoná do 31.8. príslušného  roku podľa príkazu riaditeľa školy.

  §  Ak žiak úspešne nevykonal určené skúšky z 3 a viac predmetov, považuje sa za žiaka , ktorý štúdium zanechal. Môže do 31.8 príslušného roku  požiadať riaditeľa školy o opakovanie ročníka. 

  §  záverečné alebo maturitné skúšky vykonáva žiak spoločne so žiakmi denného štúdia podľa platnej vyhlášky,

  §  externý žiak sa v prípade nejasností alebo problémov obracia na ZR-TV,

  §  v prípade závažného porušenia smernice externého štúdia alebo zásad morálky môže byť žiak vylúčený z externého štúdia  riaditeľom  školy.

   

  Poznámky :

  Ak uchádzač má ukončený niektorý ročník (niektoré ročníky strednej školy, ale strednú školu neukončil, môže riaditeľ školy odpustiť vykonanie skúšky z  vyučovacieho predmetu ak daný predmet sa obsahovo   (viď učebné osnovy) zhoduje, alebo veľmi približuje s predmetom hodnoteným na predloženom vysvedčení z ukončeného ročníka  strednej školy.

   

  Všetky sporné prípady posúdi a následné rozhodnutie príjme riaditeľ školy.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
  Email školy: skola@soussnv.sk
  IČO: 17078491
  DIČ: 2020727082
 • +421 053 4461390

Fotogaléria