Menu

VÝROBA  KONFEKCIE

Učebný odbor:  3178 F

Zameranie:  výroba konfekcie

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ktorý neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác ako robotník v konfekcii, šička, opravár pracovných odevov a robotník pri výrobe ochranných odevov.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.

 

Cieľom štúdia je dosiahnuť u absolventov úroveň vedomostí, ktorá má zodpovedať základným občianskym a spoločenským požiadavkám a potrebám. V nadväznosti na odborné teoretické a praktické vyučovanie si žiak osvojí vzťah a motiváciu k práci, pracovným návykom a zručnostiam, s možnosťou následného primeraného pracovného uplatnenia. Absolventi učebného odboru výroba konfekcie po úspešnom ukončení prípravy na povolanie sú zaučenými alebo zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v odevnej výrobe. Dokážu samostatne vykonávať jednoduché pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravujú pracovisko a volia vhodné, menej náročné pracovné prostriedky, nenáročné pracovné postupy, využívajú jednoduché strojové zariadenia, nástroje a racionálne využívajú materiálne prostriedky. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov. Absolventi si osvoja základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. Vo vyučovacom procese sa okrem odbornej zložky naučia estetickému cíteniu, podľa možnosti si vyformujú svoju osobnosť, osvoja si základy etických a morálnych hodnôt.

Učebný plán - výroba konfekcie

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria